Skip to main content
bg bg bg

U wilt als organisatie lid worden van de WSGO? De vereniging is voor organisaties die taken van gemeenten uitvoeren en voor organisaties die gemeenten op grond van de wet moeten oprichten. Bekijk welke mogelijkheden er zijn om lid te worden en welke voordelen een lidmaatschap biedt.

Aanmelden

U kunt uw organisatie aanmelden voor het lidmaatschap van de WSGO via het aanmeldingsformulier. Lees voor het invullen eerst de toelichting op het formulier. Het bestuur van de vereniging neemt een aanmelding voor het lidmaatschap in behandeling en beslist vervolgens over de toelating.

Wie kan lid kan worden?

Lid van de vereniging kunnen worden:

  • Fusieorganisaties van gemeenten die alle beleids- en uitvoeringstaken van die gemeenten hebben overgenomen, terwijl die gemeenten nog bestaan
  • Organisaties die in opdracht van gemeenten delen van beleids- en/of uitvoeringstaken van één of meer gemeenten volledig hebben overgenomen
  • Organisaties die gemeenten op grond van de wet moeten oprichten, of organisaties die (mede) door de gemeente zijn opgericht om, al dan niet in een samenwerkingsverband, de taken van de gemeente uit te voeren

De gemeente dient bij alle organisaties bestuurlijk, financieel dan wel qua eigendom de zeggenschap te hebben. Meer informatie kunt u vinden in de lidmaatschapsbrochure.

Voordelen van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van de WSGO geeft organisaties de volgende voordelen:

  • De Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

De WSGO sluit namens de leden de Cao SGO af met de vakbonden. Daarbij behartigen wij uw werkgeversbelangen.

  • Beantwoording van vragen via het Klantcontactcentrum

Vragen over de Cao SGO, HRM-onderwerpen, arbeids- en sociaalrechtelijke wetgeving in relatie tot de cao worden voor u beantwoord.

  • Actuele informatievoorziening en ondersteuning werkgeverschap

Als lid van de vereniging heeft u toegang tot actuele informatie over de arbeidsvoorwaarden in de sector via de website. Ook worden koppelingen gemaakt met de website www.vng.nl en www.caogemeenten.nl Daarnaast ontvangt u leden- en nieuwsbrieven over actuele onderwerpen omtrent de vereniging en de Cao SGO.

  • VNG Forum Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid

Via deze VNG fora bieden we u een platform om in contact te komen met collega’s bij andere organisaties die lid zijn van de WSGO en met collega’s bij gemeenten. Daarmee dragen we bij aan de ambitie om arbeidsvoorwaarden van werknemers bij zowel gemeentelijke organisaties als gemeenten zoveel mogelijk hetzelfde te laten zijn. In de fora kunt u vragen stellen en kennis en ervaring uitwisselen over allerlei onderwerpen. Aanmelden kan hier. 

  • Netwerken en bijeenkomsten

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering, P&O netwerken, VNG-arbeidsvoorwaarden forums en andere arbeidsvoorwaardelijke bijeenkomsten die de WSGO samen met de VNG organiseert.

Meer informatie kunt u vinden in de lidmaatschapsbrochure.

Contributie

Leden van de vereniging zijn per kalenderjaar een contributie verschuldigd. Voor de hoogte van de contributie wordt een staffel gehanteerd op basis van de werknemersomvang van een lid. De contributie:

Werknemersomvang organisatie Contributie
Van 1 tot 50 werknemers 1.000 euro
Van 50 tot 100 werknemers 1.500 euro
Van 100 tot 250 werknemers 2.000 euro
Van 250 tot 500 werknemers 2.500 euro
500 werknemers of meer 3.000 euro