Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.

Waar noodzakelijk gebleken, wordt de inhoud van de website aangepast aan de laatste stand van zaken. Mogelijke foutieve en/of onvolledige informatie wordt zo spoedig mogelijk gecorrigeerd.

De WSGO verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen WSGO, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

Privacy

Via (web)formulieren en E-mail ingebrachte en verzonden persoonlijke informatie wordt met inachtneming van de privacy alleen voor de verenigingsadministratie, communicatie en overige doelen van de werkgeversvereniging gebruikt. Zie hiervoor ook de Privacyverklaring van WSGO.

(Her)gebruik

  • De gebruiker mag de openbare inhoud die niet achter een inlog staan of gebonden zijn aan bepaalde gebruiksvoorwaarden kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren.
  • Afgeleide werken hiervan maken.

Voorwaarden voor (her)gebruik

  • De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
  • De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.

De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met
voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Delen