Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

Het bestuur vergaderde op 31 mei 2023. Op de agenda stonden de contouren voor de werkgeversinzet voor de cao 2024 en het Avv-besluit van de Cao Sociaal Werk.

Werkgeversinzet cao SGO 2024

Het bestuur is samen met het CvA geïnformeerd over de financiële componenten die een rol spelen bij het bepalen van de ruimte voor de onderhandelingen, waaronder de ramingen van de inflatie voor de komende twee jaar. Aangezien de ECB de rente heeft verhoogd is de verwachting dat de economische groei zal terugvallen.

Door de huidige financiële en maatschappelijke ontwikkelingen is er veel onzekerheid over de economische groei en de inflatiecijfers, naast de onzekerheid over de structurele financiële situatie van de gemeenten. Een vergelijking tussen de decentrale overheden en het rijk laat zien dat de sector gemeenten in de pas loopt met andere overheidssectoren.

Het WSGO-bestuur heeft de contouren voor de inzet en het tijdspad ter voorbereiding van de cao-onderhandelingen vastgesteld.

Avv-besluit cao Sociaal Werk - bedenkingenprocedure

Het bestuur is content met de uitkomst van de bedenkingenprocedure rondom het avv-besluit van de cao Sociaal Werk (Staatscourant 2023 nr. 6193). Het ministerie van SZW heeft inhoudelijk en duidelijk gereageerd op de bedenkingen van de WSGO en de VNG. De uitkomst is vergelijkbaar met de bedenkingenprocedure bij de Cao Jeugdzorg eind vorig jaar.

Delen