Skip to main content
bg bg bg

Het bestuur vergaderde op 30 juni 2021. Op de agenda stonden onder andere de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, de enquête onder de leden en de stand van zaken in de cao onderhandelingen.

Aan het begin van de vergadering wordt gesproken over o.a.:

  • de ontwikkeling van het aantal vragen dat leden stellen aan het Klantcontactcentrum;
  • het systeem van ledenraadplegingen. Mogelijk moet de vereniging een eigen ledenraadplegingformulier bouwen in de WSGO website;
  • het verloop van de ALV van maandag 28 juni jl. en de communicatie aan de leden.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen treedt 1 juli in werking. Het bestuur heeft besproken wat dit betekent voor de WSGO. Ook is de notaris gevraagd om advies te geven over wat de wet eventueel betekent voor de statuten van de vereniging. Het bestuur heeft geconcludeerd dat op onderdelen een statutenwijziging moet worden voorbereid. Op de komende bestuursvergaderingen komt dit terug. Evenals op de ALV van 1 december a.s.

Enquête onder de leden

In de periode van 18 mei t/m 13 juni is een enquête uitgezet onder de contactpersonen HR van de WSGO leden. Van de 193 benaderde leden hebben 99 leden de vragen compleet ingevuld. Dat is gelijk aan 51%. Het bestuur heeft de uitkomsten van de enquête besproken. Zo blijkt o.a. dat organisaties vooral lid zijn geworden vanwege de Cao SGO (voorheen de CAR UWO). De enquête zal worden afgerond door het onderzoeksbureau en vervolgacties komen terug op de agenda van het bestuur.

Cao onderhandelingen

Het overleg over de nieuwe Cao Gemeenten en de Cao SGO ligt nog steeds stil. Werkgevers (VNG en WSGO) hebben op 19 februari jl. een bod gedaan, maar de vakbonden hebben midden in de onderhandelingen het overleg opgeschort. In het bestuur is gesproken over de stand van zaken in het opgeschorte cao overleg en een oriëntatie op het vervolg. Werkgevers en werknemers wachten namelijk nu al een tijd op nieuwe afspraken. Zie ook: https://wsgo.nl/nieuws/werkgevers-roepen-vakbonden-op-om-na-de-zomer-cao-overleg-af-te-maken

Delen