Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

Het bestuur vergaderde op 12 april 2023. Op de agenda stond de uitslag van de ledenraadpleging over de cao SGO 2023, een vooruitblik naar de nieuwe cao voor 2024, het concept bestuursverslag over 2022 en de ALV in juni.

Aan het begin van de vergadering wordt kort gesproken over het voorlopige beeld van de jaarcijfers

over 2022. Er zijn meer kosten gemaakt bij de inzet van de beleidsmedewerkers en bij de advieskosten. Op de vergadering van 10 mei staat de jaarrekening van 2022 geagendeerd.

Cao SGO

De uitslag van de ledenraadpleging was positief, 98% heeft ingestemd met de nieuwe cao. Er was een hoge respons van gemeenten en WSGO leden, respectievelijk 296 en 98 reacties. Aandachtspunten die uit de reacties naar voren kwamen, waren de nivellering van het salaris, de snelheid van het proces, de looptijd van de cao, behoefte aan afspraken over financiering door het rijk en begrip voor de positie van kleinere gemeenten.

Voor de cao 2024 is de planning om vóór de zomer de concept inzet te verzamelen. Van 10 juli tot en met 8 september wordt een ledenraadpleging gehouden over de concept werkgeversinzet. Na de zomer kunnen dan de onderhandelingen starten.

Bestuursverslag 2022

Het bestuur heeft de tekst van het bestuursverslag 2022 besproken en vastgesteld. Het hoofdstuk over de jaarrekening volgt op de vergadering van 10 mei en wordt daarna ingevoegd.

ALV juni 2023

Er is stilgestaan bij de concept-agenda voor de ALV in juni. O.a. de herbenoeming van de voorzitter en de penningmeester komen op de agenda.

Delen