Skip to main content
bg bg bg

Het bestuur vergaderde digitaal op 10 maart 2021. Op de agenda stonden onder andere de stand van zaken in de cao onderhandelingen, de ALV in juni, een mogelijk onderzoek onder de leden en pensioen

Aan het begin van de vergadering wordt gesproken over o.a.:
•    de ontwikkeling van de ledenaantallen;
•    een ALV gecombineerd met een bestuursdag in december;
•    reikwijdte overlap met andere cao’s.

Cao onderhandelingen

Werkgevers VNG en de WSGO voeren vanaf november vorig jaar overleg met de vakbonden over een nieuwe cao. Tijdens het laatste overleg op 19 februari jl. hebben de vakbonden het overleg opgeschort. Hoewel werkgevers verschillende pogingen hebben gedaan om afspraken te maken, is het niet gelukt om dichter bij elkaar te komen. Over diverse onderwerpen waaronder thuiswerken, harmonisatie van het bovenwettelijke verlof en de loonontwikkeling bestaat er een verschil van mening. Het bestuur is bijgepraat over dit laatste cao-overleg. Het bestuur staat achter de ingezette lijn van de onderhandelingsdelegatie en hoopt dat de vakbonden terugkeren naar de cao-tafel om het overleg voort te zetten.

ALV juni 2021

Het bestuur besluit tot een digitale ALV in juni en stemt in met de concept planning. Het beeld is dat het reëel is dat grote bijeenkomsten niet mogen tot juli en de tijdelijke wet die dit digitaal mogelijk maakt, wordt verlengd. Op de agenda staat vooralsnog alleen de jaarstukken over 2020. Mogelijk kan aansluitend nog iets actueels worden besproken met de leden, bijvoorbeeld de voortgang/status rondom de cao.

Leden betrekken

Er is gesproken over een enquête onder de leden. Het bestuur wil graag een beeld hebben waarom organisaties lid zijn geworden en welke verwachtingen leden hebben van hun vereniging.

Pensioen

Ter voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel per 2026 werkt de Pensioenkamer de komende jaren met werkhypotheses om tot een nieuwe ABP-pensioenregeling te komen. In de diverse werkhypotheses zijn de verschillende vraagstukken om te komen tot de nieuwe ABP-pensioenregeling opgedeeld. De eerste werkhypothese betreft de keuze voor het soort pensioencontract.

Het bestuur is aanwezig geweest bij de digitale vergadering van het College voor Arbeidszaken waar een presentatie werd gehouden over de keuze tussen het nieuwe pensioencontract of de verbeterde premieregeling. Deze contractkeuze is fundamenteel, omdat het de basis is voor de verdere uitwerking van de ABP-pensioenregeling. Deze keus wordt meegenomen naar het overleg in de Pensioenkamer. De uiteindelijke keus voor een soort pensioencontract wordt daar naar verwachting de komende maand afgestemd.