Skip to main content
bg bg bg

Het bestuur vergaderde digitaal op 10 februari 2021. Op de agenda stonden onder andere de stand van zaken in de cao onderhandelingen, de tussenevaluatie van het CvA-beleidsplan “Trots” en de mogelijke overlap in de reikwijdte van cao’s.

Aan het begin van de vergadering wordt gesproken over o.a.:

  • de ontwikkeling van de ledenaantallen;
  • een overzicht van de vergaderingen in 2021 met concept-agendapunten om een beeld te hebben wat er op de komende vergaderingen aan agendapunten gaat komen;
  • de voortgang in het opvragen van de werknemersaantallen bij de leden voor de contributie over 2021;
  • de mogelijkheid van WSGO-leden om formeel gebruik te kunnen maken van de Arbocatalogus Gemeenten en wat daarvoor geregeld moet worden.

Cao onderhandelingen

Tijdens de vergadering is een terugkoppeling gegeven aan het bestuur over de cao onderhandelingsronde op 5 februari jl. Een volgende rond is gepland op 19 februari. Het bestuur staat achter de koers van de onderhandelingsdelegatie.

Reikwijdte overlap cao’s

Het bestuur bespreekt de positie van de WSGO ten gevolgde van de mogelijke overlap van activiteiten van WSGO-leden met andere sectoren en daarmee de eventuele overlap van verschillende cao’s. Gekeken gaat worden op welke wijze eventuele cao reikwijdte overlap kan worden voorkomen.

CvA + WSGO heidag – tussenevaluatie beleidsplan Trots

Het bestuur neemt kennis van de tussenevaluatie van het College voor Arbeidszaken meerjarenbeleidsplan “Trots”. Evenals het CvA wenst het bestuur een samenvatting van de beleidsprioriteiten voor de komende 2 jaar.
De tussenevaluatie en de samenvatting van de beleidsprioriteiten zal op de website worden geplaatst zodra dat klaar is. Het bestuur besluit dat het goed is om onder de leden na te gaan welke zaken specifiek onder de WSGO leden spelen op arbeidsvoorwaardelijk vlak.
 

Delen