Ga naar de content
bg bg bg

De Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (hierna: LKOG) onderzoekt klachten van medewerkers van organisaties die zich bij de LKOG hebben aangesloten. De LKOG is op 1 januari 2007 ingesteld door het College voor Arbeidszaken.

Recent is de Klachtenregeling van de LKOG op onderdelen gewijzigd. De voornaamste wijziging betreft de organisaties die zich mogen aansluiten bij de LKOG. Alleen de organisaties zoals benoemd in de klachtenregeling (artikel 1 sub e) kunnen zich met instemming van de ondernemingsraad aansluiten bij de LKOG.

Welke organisaties mogen zich aansluiten

Dit zijn gemeenten, provincies, waterschappen en veiligheidsregio’s, en andere organisaties die lid zijn van de VNG, de WSGO, het IPO, de VWVW en de WVSV en die de respectievelijke Cao Gemeenten, Cao SGO, Cao Provinciale sector, Cao Werken voor waterschappen of de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio’s verplicht toepassen.

Vrijwillige volgers van de respectievelijke cao’s kunnen dus geen gebruik maken van diensten van de LKOG.

Lokale klachtenregeling

De organisatie is verantwoordelijk voor het lokaal van toepassing verklaren van de Klachtenregeling van de LKOG en voor een juiste aansluiting tussen de lokale klachtenregeling en de Klachtenregeling van de LKOG. Bij strijd tussen bepalingen in de lokale klachtenregeling en de Klachtenregeling wordt de laatstgenoemde regeling met voorrang toegepast door de commissie.

De commissie beveelt dan ook aan om intern na te gaan of uw lokale klachtenregeling nog aansluit op de huidige klachtenregeling van de LKOG. Ook bij verwijzing in een intern reglement naar de klachtenregeling van de LKOG wordt aangeraden te verwijzen naar de site van de LKOG waar de meest recente versie beschikbaar is.

Interne klachtenprocedure

Een eventuele interne klachtenprocedure kan blijven bestaan en – indien lokaal zo geregeld – vooraf gaan aan een procedure bij de LKOG. Een eventuele interne klachtenprocedure kan dus blijven bestaan. Wanneer eerst een interne procedure moet worden doorlopen, wordt de klacht door de commissie niet ontvankelijk verklaard als de klager dit nalaat.

Meer informatie

LKOG

Delen