Skip to main content
bg bg bg

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter beschermt. Daarom wordt ook de Nederlandse Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de ‘Wet bescherming klokkenluiders’. Op een nieuwe website leest u wat dat betekent voor werkgevers.

Het wetsvoorstel breidt de bescherming uit van klokkenluiders die een vermoeden van een misstand melden. Melders die benadeeld zijn, hoeven straks in een gerechtelijke procedure bijvoorbeeld niet meer aan te tonen dat zij benadeeld zijn vanwege hun melding. De werkgever moet dan aantonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft. Verder wordt de kring van beschermde personen uitgebreid naar onder andere vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, en sollicitanten. De wetswijziging zal naar verwachting eind 2021 in werking treden.

Strengere meldprocedures

Werkgevers bij wie in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, moeten nu al een procedure hebben voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen hun organisatie. Straks moet die procedure ook openstaan voor meldingen van informatie over inbreuken op het recht van de Europese Unie. Ook worden er strengere eisen gesteld aan de interne meldprocedure. Zo moet de melder binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging krijgen en moet de melder binnen een redelijke termijn van maximaal 3 maanden informatie krijgen over welke vervolgstappen er zijn en/of nog worden genomen. Voor werkgevers gaat een registratieplicht gelden van meldingen, die ook mondeling gedaan kunnen worden.

Hulp bij aanpassingen in uw organisatie

Op www.wetbeschermingklokkenluiders.nl is informatie te vinden over de aanstaande wetswijzigingen en de eisen waaraan werkgevers moeten gaan voldoen. U kunt zich ook abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief.

Meer informatie

Delen