Ga naar de content
bg bg bg

Welke huidige en toekomstige arbeidsvoorwaarden vinden medewerkers bij gemeenten en gemeentelijke organisaties belangrijk voor de nieuwe cao Gemeenten en cao SGO? De resultaten van de gezamenlijke vragenlijst van de VNG, WSGO en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hierover zijn bekend.

De cao-partijen hebben ter voorbereiding op de onderhandelingen voor de nieuwe Cao Gemeenten en de Cao SGO voor de zomer een gezamenlijke vragenlijst uitgezet onder alle medewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten of gemeentelijke organisaties. Het doel was om een beeld te krijgen welke huidige en toekomstige arbeidsvoorwaarden medewerkers belangrijk vinden. 

Ruim 26.000 medewerkers hebben de online vragenlijst ingevuld. Cao-partijen zijn verheugd dat dit gezamenlijke initiatief tot zoveel reacties heeft geleid en dankt iedereen hartelijk voor de hulp die daarmee is geboden. Uit de vragenlijst blijkt dat 91% van de respondenten het op prijs stelt om op deze manier betrokken te worden bij het cao-proces. Het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij de cao wordt hiermee verbeterd. Dit is al tijden een aandachtspunt van partijen. 

De vragenlijst 

De vragenlijst bestond uit 3 onderdelen. In het eerste onderdeel werd medewerkers gevraagd hun mening te geven over de thema’s uit de cao: loon, toelagen en vergoedingen, verlof en werk-privébalans, werkzekerheid en werk en corona. In het volgende onderdeel moesten medewerkers deze thema’s prioriteren door het toekennen van punten. Hieruit is gebleken welke thema’s medewerkers belangrijk vinden om afspraken over te maken in de cao. 

Door het invullen van achtergrondkenmerken in het derde onderdeel van de vragenlijst is duidelijk geworden welke groepen medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld en in hoeverre de reacties van deze groepen verschillend zijn ten opzichte van elkaar. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat alle leeftijdscategorieën goed zijn vertegenwoordigd bij het invullen van de vragenlijst. 

Hoe gaat het verder? 

Het is aan de VNG, WSGO en de vakbonden, ieder voor zich, om het eindrapport voor te leggen aan hun achterbannen. Cao-partijen zullen zich bezinnen op de vraag aan welke wensen van medewerkers zij gehoor kunnen geven en welke zij meenemen naar de cao-tafel. De onderhandelingen voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO starten in november van dit jaar. 

Delen eindrapport vragenlijst 

Het eindrapport wordt niet per mail naar de respondenten gestuurd. Cao-partijen vragen daarom aan gemeentelijke werkgevers om het onderstaande rapport te delen met hun medewerkers in de organisatie, zodat zij ook in de gelegenheid worden gesteld om de resultaten te bekijken.

Delen