Ga naar de content
bg bg bg

De VNG, WSGO en de vakbonden hebben vandaag (18 september 2023) de inzetbrieven uitgewisseld voor de cao 2024. De inzet van de gemeentelijke werkgevers is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de ledenraadpleging daarover.

Inzetbrief gemeentelijke werkgevers

Werkgevers stellen onder andere voor:

 1. Een aantal aanpassingen in de cao om werkgevers meer mogelijkheden te geven om beter te kunnen omgaan met een krappe arbeidsmarkt: meer ruimte voor langere werkweken en extra beloning, betere toelagen voor roosterwerk, een langere opzegtermijn voor werknemers en makkelijker inzet van AOW’ers.
 2. Duidelijker kaders voor vitaliteitsbeleid, waaronder aandacht voor werkdruk en bezetting.
 3. Modernisering van arbeidsvoorwaarden: actualisering van de oude ambtelijke werkloosheidsregelingen en vergroten van de eenheid in functiewaardering (via HR21).
 4. Een akkoord voor één jaar (2024) met een passende loonafspraak.
 5. Een aantal kleinere, technische aanpassingen.

De inzetbrief is namens de WSGO en de VNG. Zij onderhandelen over één akkoord dat gaat gelden voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO.

Arbeidsvoorwaardennota: uitslag ledenraadpleging

De VNG en de WSGO stemmen de inzet af op basis van de ledenraadplegingen bij beide verenigingen.

Dit is de uitslag van de WSGO:

 • 73 WSGO-leden hebben gestemd.
 • 69 WSGO-leden hebben voorgestemd.
 • 4 WSGO-leden hebben tegengestemd.

Dit is de uitslag van de VNG:

 • 268 gemeenten hebben gestemd.
 • 253 gemeenten hebben voorgestemd.
 • 15 gemeenten hebben tegengestemd.

Inhoudelijke reacties

Werkgevers konden ook inhoudelijk reageren op de onderdelen arbeidsmarkt, vitaliteit, modernisering arbeidsvoorwaarden, loon en looptijd en overig.

Opmerkingen van meerdere leden:

 • Een voorkeur voor een langere looptijd.
 • Tegen te gedetailleerde afspraken over vitaliteitsbeleid in de cao.
 • Aanvullingen op de harmonisatie van toelagen in de weekenden en op feestdagen.
 • Vraagtekens bij de langere opzegtermijn voor werknemers (2 maanden) en bij het verval van niet opgenomen wettelijke vakantie (6 maanden zoals in de wet).

Conclusies VNG en WSGO

Het College voor Arbeidszaken, de WSGO en het bestuur van de VNG hebben de arbeidsvoorwaardennota vastgesteld. De arbeidsvoorwaardennota is opgenomen in de inzetbrief.

De WSGO en de VNG hebben drie aanpassingen gedaan:

 1. Een aantal leden heeft er – terecht – op gewezen dat het op nationaal en sectoraal niveau niet is gelukt om bezwarende functies aan te wijzen en dat het daarom onredelijk is om te verwachten dat dit lokaal wel lukt. Dit onderdeel hebben wij uit de voorstellen geschrapt.
 2. De VNG en de WSGO handhaven het voorstel om de opzegtermijn voor medewerkers te verlengen naar 2 maanden. Veel leden plaatsten daar vraagtekens bij omdat zij bang zijn dat daarmee ook de opzegtermijn voor werkgevers langer zou worden. Dat komt omdat wij helaas in de arbeidsvoorwaardennota verwezen naar een verkeerd wetsartikel: wij willen gebruik maken van artikel 7:672 lid 9 (en niet lid 8) BW. Ons voorstel is dat de opzegtermijn voor werknemers wordt verlengd maar dat die voor werkgevers gelijk blijft.
 3. Toegevoegd is de intentie om afspraken te maken over stagevergoedingen conform het mede door de VNG ondertekende Stagepact MBO. Dat betekent dat gemeentelijke werkgevers bij de stagevergoeding geen onderscheid maken naar aard van de opleiding.

Start overleg

De werkgevers en de vakbonden beginnen de onderhandelingen op vrijdag 22 september.

Meer informatie 

Delen