Ga naar de content
bg bg bg

De VNG, WSGO en de vakbonden hebben vandaag de inzetbrieven uitgewisseld voor de cao 2023. De inzet van de gemeentelijke werkgevers is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de ledenraadpleging daarover.

Inzetbrief gemeentelijke werkgevers

Werkgevers stellen onder andere voor:

 • Een structurele thuiswerkvergoeding en een studie naar de mogelijkheid van een landelijke duurzame mobiliteitsregeling.
 • Aanpassing van de bovenwettelijke sociale zekerheid in de cao aan het gangbare arbeidsrecht.
 • Meer vergelijkbare toelagen voor verschillende groepen voor werken op onregelmatige tijden.
 • Voorstellen rondom WAZO-verlof.
 • Een cao voor één jaar met een passende loonsverhoging.

De inzetbrief is namens de VNG en de WSGO. Zij onderhandelen over één akkoord dat gaat gelden voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO.

Arbeidsvoorwaardennota: uitslag ledenraadpleging

De inzet is gebaseerd op de ledenraadpleging over de arbeidsvoorwaardennota. 

Dit is de uitslag van de VNG:

 • 232 gemeenten hebben gestemd.
 • 221 gemeenten hebben voorgestemd.
 • 19 gemeenten hebben tegengestemd.

Dit is de uitslag van de WSGO:

 • 66 WSGO-leden hebben gestemd.
 • 61 WSGO-leden hebben voorgestemd.
 • 5 WSGO-leden hebben tegengestemd.

De VNG en de WSGO stemmen de inzet af, op basis van de ledenraadplegingen bij beide verenigingen.

Inhoudelijke reacties

Werkgevers konden ook inhoudelijk reageren op de onderdelen hybride werken en duurzaam verplaatsen, aanpassing bovenwettelijke sociale zekerheid, toelagen, duurzame inzetbaarheid en diverse kleinere onderwerpen.

Opmerkingen die veel werkgevers maakten, waren:

 • Dat een structurele thuiswerkvergoeding rekening moet houden met de financiële en fiscale ontwikkelingen.
 • Dat bij de harmonisatie van toelagen voor werken op onregelmatige tijden ook, waar mogelijk, een verband wordt gelegd met andere toelagen.
 • Dat er urgentie is voor een spoedig akkoord met een afspraak over de salarisontwikkeling, rekening houdend met de financiële positie van gemeentelijke werkgevers.
 • Dat een aantal voorstellen voor de ledenraadpleging onvoldoende is uitgewerkt om een mening over te geven.
 • Dat de arbeidsvoorwaardennota een visie ontbeert op oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt.

Hiernaast vindt een aantal leden dat het voorgestelde onderzoek naar een sectorale mobiliteitsregeling moet leiden tot meer centrale afspraken, maar vindt een even groot aantal leden dat ze moeten leiden tot behoud van lokale ruimte. Hiernaast heeft een aantal leden in het algemeen de wens geuit dat de cao ruimte biedt voor (met name kleinere) organisaties om zich te kunnen profileren op de arbeidsmarkt.

Conclusies VNG en WSGO

Het College voor Arbeidszaken, de WSGO en het bestuur van de VNG hebben de arbeidsvoorwaardennota vastgesteld. De arbeidsvoorwaardennota is opgenomen in de inzetbrief.

De werkgevers hebben bij de ledenraadpleging bewust bij een aantal voorstellen de leden gevraagd om in te stemmen met een richting, met de intentie om die richting gedurende de onderhandelingen nader vorm te geven in overleg met de leden en de vakbonden. De VNG en de WSGO zullen bij het nader uitwerken van de voorstellen (groepen van) leden betrekken.

De spanning tussen de behoeften van leden aan verdere centrale afspraken en de behoefte van andere leden aan juist meer lokale ruimte is een continu aandachtspunt voor de VNG en de WSGO. Dit spanningsveld wordt per onderwerp geadresseerd. De arbeidsvoorwaardennota bevat nu geen concrete voorstellen voor centralisatie of decentralisatie van arbeidsvoorwaarden. Het voorgestelde onderzoek naar eventuele afspraken over duurzame mobiliteit moet onder andere zicht geven op de uiteenlopende behoeften van leden en hoe we die met elkaar kunnen verenigen.

De krapte op de arbeidsmarkt dwingt werkgevers tot inzet op zowel sectoraal als lokaal niveau. Dit moet tot uiting komen in afspraken over arbeidsvoorwaarden in de nieuwe cao, programma’s op het gebied van langer, meer en slimmer werken van het A&O fonds, maar ook lokaal HRM-beleid. Voor de komende cao vinden de VNG en de WSGO dat gemeentelijke werkgevers en medewerkers nu het meeste baat hebben bij een cao die snel wordt afgesloten en die de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden op peil houden.

Start overleg

De werkgevers en de vakbonden beginnen de onderhandelingen op 22 september.

Delen