Skip to main content
bg bg bg

De Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (hierna: LKOG) onderzoekt klachten van medewerkers van organisaties die zich bij de LKOG hebben aangesloten. De LKOG is op 1 januari 2007 ingesteld door het College voor Arbeidszaken.

De organisaties zoals benoemd in de klachtenregeling (pdf) onder artikel 1 sub e kunnen zich met instemming van de ondernemingsraad aansluiten bij de LKOG. Dit zijn gemeenten, gemeentelijke organisaties, provincies, waterschappen en veiligheidsregio’s, en andere organisaties die lid zijn van de VNG, de WSGO, het IPO, de VWVW en de WVSV en die de respectievelijke Cao Gemeenten, Cao SGO, Cao Provinciale sector, Cao Werken voor waterschappen of de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio’s verplicht toepassen.

Aansluiten bij de LKOG

Aansluiting is op vrijwillige basis en is alleen mogelijk voor organisaties die met instemming van de ondernemingsraad de Regeling Klachtencommissie ongewenst gedrag voor de decentrale overheid hebben vastgesteld en deze bekend hebben gemaakt binnen de organisatie.
Let op: vrijwillige volgers van de respectievelijke cao’s kunnen geen gebruik maken van diensten van de LKOG.

Een organisatie die wil aansluiten bij de LKOG kan het aansluitingsformulier sturen naar het volgende mailadres:

klachtencommissie.ongewenstgedrag@vng.nl of per post naar:

Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid
p/a College voor Arbeidszaken van de VNG,
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

Kosten

De kosten van een advies of beslissing van de LKOG komen voor rekening van de organisatie waar de medewerker werkt die een klacht heeft ingediend. Meldingen van ongewenst gedrag worden geacht namens het bevoegd gezag te worden onderzocht. Ongeacht of een melding wel of niet ontvankelijk is dan wel wordt ingetrokken, zullen de kosten in rekening worden gebracht bij het bevoegd gezag.

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht bestaat uit het vacatiegeld en onderzoekswerkzaamheden van de commissieleden, zaakgerelateerde werkzaamheden van de secretaris (vergaren aanvullende informatie, verslaglegging inclusief procedure accorderen verslagen individuele hoorgesprekken) en secretariële werkzaamheden door de secretaris. Tevens worden de reis- en verblijfskosten inclusief de huur van gespreksruimte en consumpties in rekening gebracht. De omvang van het in rekening te brengen bedrag is uiteraard afhankelijk van de omvang van het onderzoek naar een melding.

De rekeningen en declaraties in verband met het advies of de beslissing van de LKOG worden door de VNG voldaan. Vervolgens stuurt de VNG een factuur naar de organisatie waar de medewerker werkt die een vermoeden van een misstand heeft gemeld.

Contact

Een melding van een klacht kan, bij voorkeur digitaal, worden gezonden aan:

E-mail: klachtencommissie.ongewenstgedrag@vng.nl

Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

Helpdesk vertrouwenspersonen

De Helpdesk Ongewenst Gedrag is bereikbaar via Helpdesk.LKOG@vng.nl. Het streven is om binnen 24 uur contact op te nemen met de vertrouwenspersoon of HR-medewerker die een beroep doet op de helpdesk.

Modelregeling

Voor een uniforme behandeling van meldingen van ongewenst gedrag heeft het College voor Arbeidszaken een modelregeling vastgesteld. Met name ten aanzien van de artikelen over de externe procedure wordt aanbevolen deze bij voorkeur ongewijzigd over te nemen in de lokale regeling. Wij raden aan om bij gebruik van de modelregeling altijd naar onze website te verwijzen, zodat de meeste recente versie wordt toegepast. Bij verschillen tussen de klachtenregeling van de aangesloten organisatie en de modelregeling past de commissie de modelregeling toe. Registratie van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als de voorkeur uitgaat naar een voorafgaande interne procedure dan kan deze in de modelregeling worden ingepast. 

Werkwijze LKOG

Een eventuele interne klachtenprocedure kan blijven bestaan en – indien lokaal zo geregeld – vooraf gaan aan een procedure bij de LKOG. Een eventuele interne klachtenprocedure kan dus blijven bestaan. Wanneer eerst een interne procedure moet worden doorlopen, wordt de klacht niet ontvankelijk verklaard als de klager dit nalaat. Op het aansluitingsformulier wordt dit ook expliciet gevraagd.

Wel zal, wanneer de organisatie zich aansluit bij Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (eventueel daarnaast) de uniforme regeling voor klachtbehandeling door de LKOG van toepassing moeten worden verklaard. De modelregeling is geënt op wettelijke bepalingen over klachtbehandeling (Algemene wet bestuursrecht). Registratie van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

De LKOG neemt alleen zaken in behandeling van organisaties zoals benoemd in de Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag die zich hebben aangesloten bij de commissie en die deze regeling van toepassing hebben verklaard.

De LKOG heeft tot taak namens het bevoegd gezag klachten van medewerkers over ongewenst gedrag te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Een klagende medewerker kan de LKOG rechtstreeks benaderen, maar zal, als er een interne procedure is vastgesteld, deze in principe eerst moeten doorlopen. Alleen in bijzondere gevallen kan de LKOG rechtstreeks worden benaderd.

Na ontvangst van een melding wordt deze geregistreerd door het secretariaat van het College voor Arbeidszaken van de VNG. De klager ontvangt een bevestiging en het bevoegd gezag krijgt zonder vermelding van gegevens van de klager en de beklaagde bericht van de melding. Alleen bij doorzending door het bevoegd gezag van een aldaar ontvangen melding worden de persoonsgegevens vermeld. Na registratie en ontvangstbevestiging van de klacht wordt deze ter behandeling overgedragen aan de externe secretaris van de LKOG die de verdere contacten onderhoudt.

Per zaak wordt uit de pool van deskundigen een commissie geformeerd van drie personen op basis van onder meer beschikbaarheid en specifieke deskundigheid. Per zaak wordt een (digitale) locatie gekozen waar de commissie bijeenkomt en betrokkenen hoort. In ieder geval worden de klager en de beklaagde gehoord, zij het buiten elkaars aanwezigheid. Klager en beklaagde kunnen de commissie verzoeken getuigen te horen.

Het bevoegd gezag kan voor de behandeling van een klacht een informant aanwijzen (bijvoorbeeld een P&O’er) die de commissie informeert over de lokale context. Van alle hoorgesprekken wordt een verslag opgemaakt dat ter vaststelling aan de betrokkene wordt gezonden. De commissie brengt advies uit aan het bevoegd gezag en zendt een afschrift daarvan aan de klager en de aangeklaagde. Het bevoegd gezag maakt vervolgens zijn conclusies aan de klager bekend.

Samenstelling Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

  • dhr. mr. B.H. (Ben) Abbing, voorzitter
  • mevr. mr. M.A.E. (Manette) Baggen, lid en plaatsvervangend voorzitter
  • dhr. drs. H.L.A.M. (Henk) van den Boogaard, lid
  • mevr. drs. M.L.A.J. (Ies) Engels, lid
  • dhr. drs. R.A. (Arnold) van der Garde, lid
  • mevr. drs. T. (Tamara) de Reu, lid
  • dhr. F.P. (Freek) Walther, lid

Secretaris

  • mevr. I. (Inge) van Hunnik, secretaris
  • mevr. K (karin) van Weijden, plaatsvervangend secretaris en lid

Het secretariaat van het College voor Arbeidszaken van de VNG verzorgt de administratieve ondersteuning van de commissie.

Delen